مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
DS1 - E3-1230v2 @ 3.30GHz

16GB ECC RAM

2 x 1TB Enterprise HDD

Software RAID-1

10TB Data Transfer

1Gbps Dedicated Port Speed

/29 Subnet 4 Usable IP's

Free cPanel/WHM License

Free KernelCare License

Free Softaculous License

Free Server Management

DS2 - E3-1231v3 @ 3.40GHz

32GB ECC RAM

4 x 1TB Enterprise HDD

Hardware RAID-10

10TB Data Transfer

1Gbps Dedicated Port Speed

/29 Subnet 4 usable IPs

Free cPanel/WHM License

Free KernelCare License

Free Softaculous License

Free Server Management

DS3 - Dual E5-2620v2 @ 2.10GHz

32GB ECC RAM

4 x 1TB Enterprise HDD

Hardware RAID-10

10TB Data Transfer

1Gbps Dedicated Port Speed

/29 Subnet 4 usable IPs

Free cPanel/WHM License

Free KernelCare License

Free Softaculous License

Free Server Management

DS4 - Dual E5-2620v3 @ 2.40GHz


48GB ECC RAM


4 x 1TB Enterprise SSD


Hardware RAID-10


10TB Data Transfer


1Gbps Dedicated Port Speed


/29 Subnet 4 Usable IP's


Free cPanel/WHM License


Free KernelCare License


Free Softaculous License


Free Server Management

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.207.255.49) وارد شده است.